کودک و موسیقی

نوع موسیقی و تاثیر آن بر کودک
نوع موسیقی و اثر آن بر روح و روان کودکانمان

 

 دنیای امروز دنیایی است مکانیزه و ماشینی که میتوان گفت تمامی انسانهاوحیوانات و یا تمامی موجودات زنده ایی که بر روی این کره خاکی زندگی می کنند بخشیاز زندگی خود را با موسیقی سپری می کنند . به عنوان مثال در کشور هلند برای پرورشگل در زمانهای خاصی از شب برای افزایش رشد گیاهانشان از موسیقی آرام استفاده میکنند .اگرما بخواهیم تاثیر موسیقی بر روح و روان کودکانمان را دریک جمعبندی خلاصه کنیم میتوانیم به طور کلی بگوییم که مخ به دونیم کره شکل گرفته است کهیک قسمت ازآن برای محاسبات اعداد و ارقام وقسمت دیگر آن به طور کامل مربوط به قسمتهنرهای یک انسان محسوب می شود پس موسیقی یکی ازعاملهای محرک برای تخلیه روح و روانشناخته شده و می شود .

نوع موسیقی و اثر آن بر روح و روان کودکانمان :

تاثیرات روانی موسیقی هایی ازنوع 8/6 را در عده ایی ازکودکان می توان پیداکرد که یک حس شاد بودن با یک انرزی اضافی دربیشتر اوقات در وجودشان دیده می شود امااز رویی دیگر در تعداد زیادی ازکودکان دیده می شود که به علت زیاد از حد گوش دادنموسیقی های خاص که خانواده ها بیشتر به آنها علاقه دارند ذهن کودکانشان مجبور و یاعادت به دیدن وشنیدن اینگونه موزیک های خاص شده است وسبکهای دیگرموسیقی که مربوط بهسنین آنها می باشند نمی توانند تحمل کنند . و گاه درعده ایی ازآنها پرخاش گرییحرکات ناموزون ویا سکوت های طولانی و… دیده می شود که اگر به اصل این موضوع برگردیممی بینیم که یکی ازعوامل اینگونه حالات شنیدن و دیدن این موزیک ها میباشد که باعثاثر مستقیم روی آنها شده است که درسنین بالاتر می توان طرز پوشیدن لباس و آداب ومنششان به تقلید از آن گروهها را اشاره کرد که دربعضی موارد دچارحوادثی غیرقابلجبران می شود که باید کاملا جدی گرفت . حال اگر موسیقی ایی که مربوط به سنین آنهاباشد را قبل ازرفتن به مهد کودک ویا مدرسه برایشان گذاشته شود وحس حاکم برفضایی راکه فرزندانمان دوست دارند برایشان درست شده باشد می تواند تآثیرات زیر را داشتهباشد :
 -1 شادابی ونشاط
 -2
آرامش روحی وروانی (باانرزیاضافی)
 -3
آمادگی ذهنی برای فراگیری مطالب
بهادادن به هنرهایکودکان :
کودک امروز آینده فردای جامعه هر کشور را تضمین می کند و به نوعیخلاقیت هایی که دروجودشان حاکی است اگر ارزش و بها داده شود می توانند در آیندهنزدیک به نوعی به ارزشهای خود و جامعه آن کشور جامه عمل بپوشاند و می توان گفت ایدهها و نظرهایشان با کوچک بودن ازدید ما ایده های بزرگی ازدید خودشان می باشد که اگراین ایده ها را از بعدی دیگر نگاه کنیم می تواند به نوعی ایده های بزرگی برای ماهمبه حساب آید . دربعضی از انسانها دیده می شود که درسنین پایین آموزشهایی دیده اندکه به نسبت طرز فکرشان و خلاقیت هایشان بالاتر ز دیگر افراد آن گروه سنی می باشد ومی توان گفت که از کودکی مسیری را برای خود روشن کرده اند .
کودکانی وجوددارند که با سنین پایینی که دارند نوازندگان خوبی هستند و یا عده ایی از آنها هستندکه کار با رایانه را به راحتی انجام می دهند و کارهایی ناخداگاه انجام می دهند کهاصلا به سنین آنها نمی خورد . دربعضی از خانواده ها دیده می شود که بدون هیچ توجهیاز کنار این هنرها و کارها به سادگی می گذرند و به جای تشویق فرزندانشان با یک کلمه " آفرین " یا " خوب است " و یا " برو حوصله ندارم " به راحتی از آن حرکت مثبت میگذرند ولی اگر بلعکس فقط با دادن یک کادوی کوچک آنها را تشویق کنیم فردای آن روزبهکارهای فراتر از آن می پردازند و یا با جدیت بیشتر به تمرین های آموزشی خود میپردازند . تمامی این حالات درزمانی میتواند اتفاق بیفتد که ذهنیت فرزندانمان رو بهشاد بودن و یا بهتر است بگوییم رو به مثبت حرکت کند و هیچگونه فکر اضافی و یا فکرمنفی برای ذهن آنها تراشیده نشده باشد .

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
saleh hashemi

انواع لطيفه و جك باحال و زيبا و قشنگ بريد و حال كنيد www.salehforum.com